lao lottery, ຫວຍພັດທະນາ, ຫວຍດີຈິຕ້ອນ, ຫວຍ, ເລກກວດເລກຫວຍພັດທະນາ


ແບບຈົດຂາຍ 2ໂຕ, 3ໂຕ

ປະຈຳເດືອນ 01

ປະຈຳເດືອນ 02

ປະຈຳເດືອນ 03

ປະຈຳເດືອນ 04

ປະຈຳເດືອນ 05

ປະຈຳເດືອນ 06


ຫວຍສາຍພິເສດກອງທັບ

ປະຈຳປີ 2011

ປະຈຳປີ 2012

ປະຈຳປີ 2013

ປະຈຳປີ 2014


ຫວຍພັດທະນາສາຍພິເສດ

ປະຈຳປີ 2011


Version ໃຫມ່ປີ 2014 ມາແລ້ວ Lao Lottery Results Application ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ ແລະ ຫວຍດີຈິຕ້ອນ ເປີດ Download ແລ້ວ ໃນລະບົບປະຕິບັດການ Android


Installs : 5,000-10,000lao lottery, ຫວຍພັດທະນາ, ຫວຍດີຈິຕ້ອນ, ຫວຍ, ເລກ

     ຜະລິດຕະພັນຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ​ແບບ​ຈົດ​ຂາຍ ແລະ ຫວຍດີຈິຕ້ອນ

ວັນທີ 24/06/2016 ເລກອອກ

ລາງວັນເລກ 3 ໂຕ

889

ລາງວັນເລກ 2 ໂຕ

89

ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງີນສົດ 500.000 ກີບ. ຊື້ຖືກ 1000 ກີບ ໄດ້ຮັບເງີນສົດ 60.000 ກີບ .

ຜົນການອອກເລກລາງວັນ ຫວຍພັດທະນາ ເລກ 5 ໂຕ